ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УЧАСТЬ В ДІЛОВИХ ЗАХОДАХ

Цей документ «Публічна оферта про участь в ділових заходах» (далі – «Оферта») являє собою пропозицію Фізичної особи-підприємця Великохатько Юлії Василівни, іменованого надалі «Виконавець», укласти договір надання послуг (далі – «Договір») на викладених нижче умовах зі всякою особою, яка прийме цю пропозицію (далі по тексту – «Замовник»). При спільному згадуванні Виконавець і Замовник надалі «Сторони».

1. Порядок укладення Договору

1.1. Оферта вважається прийнятою Замовником і Договір укладеним Сторонами з моменту виконання Замовником сукупності таких дій:

а) Подання заявки на участь у заходах, анонсованих на офіційному сайті Виконавця www.ubfgroup.net шляхом заповнення анкети на сайті, або по електронній пошті info@ubfgroup.net. Подання заявки здійснюється після ознайомлення з текстом оферти. Подання заявки є підставою для виставлення рахунку на замовлені послуги.

б) Оплати Замовником виставленого рахунку. Договір вважається укладеним у відношенні зазначених в рахунку послуг з моменту його оплати.

1.2. Відповідно до законодавства України письмова форма договору вважається дотриманою, якщо особа, яка отримала оферту, в строк, встановлений для її акцепту, вчиняє дії по виконанню зазначених в оферті умов Договору, в тому числі дії по оплаті послуг Виконавця.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (далі – «Послуги») в рамках проведення ділових заходів – бізнес-форумів, конференцій, виставок, семінарів, бізнес-сніданків та інших заходів, анонсованих на офіційному сайті виконавця www.ubfgroup.net (далі за текстом – «Заходи») на викладених нижче умовах.

2.2. Місце, час проведення і програма Заходів анонсується на офіційному сайті на сторінці заходу.

2.3. Програма Заходів публікується на сайті, і може змінюватися на розсуд Виконавця.

3. Вартість Послуг, Порядок розрахунків, Анулювання та повернення грошових коштів

3.1. Вартість Послуг вказується в рахунку-фактурі на підставі тарифів, розміщених на сайті Виконавця.

3.2. Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах 100% передоплати до початку проведення Заходи.

3.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в розділі 6.

3.4. У разі якщо Замовником є ​​фізична особа, оплата Послуг допускається з використанням електронних платіжних систем.

3.5. Оплата може бути проведена шляхом оплати рахунку-фактури за безготівковим розрахунком, або шляхом оплати фізичною особою електронного інвойсу, виставленого в системі або Portmone, відправленого клієнтові по електронній пошті.

3.6. За запитом Замовника, Акт наданих послуг передається Замовнику через його представника, який бере участь в Заході, в день його завершення. Замовник зобов’язується підписати Акт в день отримання або направити Виконавцю письмові заперечення в той же термін. У разі неотримання підписаного акта або письмових заперечень у встановлений термін, Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі без зауважень.

3.7. Політика ануляції участі:

  • Скасування участі за 31-60 днів – повернення 100% вартості участі;
  • Скасування участі за 15-30 днів – повернення 50% вартості участі;
  • Скасування участі за 1-15 днів – вартість участі не повертається;
  • При скасуванні Заходи Виконавцем, Виконавець повертає Замовнику 100% вартості участі.

3.8. До оплати реєстраційного збору, участь в Заході не підтверджена і Виконавець не несе будь-яких зобов’язань перед Замовником.

4. Інші умови

4.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

4.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. У разі відмови Замовника від Договору в тому числі при відсутності Замовника або направлених їм учасників на Заході або будь-який його частини перерахунок вартості Послуг не проводиться і сплачені кошти не повертаються.

4.4. Ні в якому разі Виконавець не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий, непрямий, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з сайту.

4.5. Оплачуючи Послуги Виконавця за Договором, Замовник погоджується з умовами даного Договору і з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії цього Договору, так і після закінчення терміну його дії.

4.6. Виконавець не несе відповідальності за способи і результати використання Замовником інформації, отриманої в ході надання Послуг.

4.7. Сторони вживають заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають з Договору або в зв’язку з його виконанням, шляхом переговорів. Термін розгляду претензії встановлюється в 30 (тридцять) днів з моменту її отримання Стороною.

4.8. У разі неможливості вирішення виниклих суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, такі спори і розбіжності підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

4.9. Укладаючи Договір, Замовник вільно, своєю волею і в своєму інтересі дає безстрокову безвідкличну письмову згоду на використання будь-яких зазначених в ньому або наданих окремо персональних даних у зв’язку з укладенням та / або виконанням Договору, в тому числі вказівок на сайті Виконавця, що є загальнодоступним джерелом персональних даних, а також інші способи обробки таких персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

4.10. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб, Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до п.4.9. і гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Замовника.

4.11. Виконавець залишає за собою право здійснювати аудіо, відео та фотозйомку в рамках Заходів, яка може бути використана для будь-яких цілей, включаючи підтвердження участі Замовника у Заходах.

4.12. Замовнику і направленим їм учасникам Заходів забороняється здійснювати аудіо, відео та фотозйомку без спеціального письмового дозволу Виконавця.

4.13. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами, вказаними в заявці, що відноситься до Договору і справжній Оферті. Відомості та інші документи в письмовій формі надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою з підтвердженням доставки, інші повідомлення можуть бути направлені факсом або електронною поштою з / на зазначених (-і) у відповідній заявці або Оферті номерів (-а) / адрес (- а) електронної пошти.

4.14. Сторони мають право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг на умовах цієї Оферти в формі одного документа, підписаного обома Сторонами.

4.15. Чинна редакція Пропоновані можливості розміщена на сайті Виконавця і доступна в мережі Інтернет за адресою: www.ubfgroup.net/ru/public-offer/

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

5.2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної із Сторін.

6. Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Великохатько Юлія Василівна
Ідент.код: 3085403060, платник єдиного податку, не є платником ПДВ
Поштова адреса: м Київ, БЦ “Веста”, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 173.
Рахунок: 26007056129261 (грн), 26003056125225 (євро)
Банк: філія “Кіевсіті” ПАТ КБ “Приватбанк”, м Київ, МФО 380775
Тел. +38 096 194 66 29
www.ubfgroup.net e-mail: info@ubfgroup.net

Контакти

Маєте питання?
Будь-ласка, зверніться до нас.

Ми використовуємо файли cookie на цьому веб-сайті, щоб покращити взаємодію з користувачем та забезпечити його ефективне функціонування. Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашим використанням файлів cookie. Будь ласка, прочитайте нашу Політику конфіденційності для отримання додаткової інформації про кукі, які ми використовуємо їх , та про те, як ними керувати.